Pomagamy
w kwestiach prawnych
dotyczących prawa pracy

Reprezentujemy i towarzyszymy Państwu jako wiarygodny partner w zakresie prawa pracy, które znacznie bardziej niż inne dziedziny prawa ciągle zmienia się w skutek orzeczeń oraz podlega ciągłym wpływom prawa europejskiego.

  Nieskomplikowano i szybko

  Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.

  Twoi kompetentni partnerzy w zakresie prawa pracy KILL FRECH MICHALAK KRUSE – walczymy dla Ciebie.

  ADWOKAT
  BLASIUS JANAS

  Twoja osoba kontaktowa
  do wszystkich spraw
  prawa pracy

  TEL +49 (0)2043 53231-0
  janas@kanzlei-gladbeck.de

  ADWOKAT
  SANDRA CRAMER

  Twoja osoba kontaktowa
  do wszystkich spraw
  prawa pracy

  TEL +49 (0)2043 53231-0
  cramer@kanzlei-gladbeck.de

  ADWOKAT
  STEPHANIE UHLENBROCK

  Twoja osoba kontaktowa
  do wszystkich spraw
  prawa pracy

  TEL +49 (0)2043 53231-0
  uhlenbrock@kanzlei-gladbeck.de

  To jest dla Państwa!

  Wypowiedzenie lub upomnienie

  Sprawdzamy skuteczność prawną Państwa wypowiedzenia, a także towarzyszymy Państwu w dalszym postępowaniu przed sądem pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie w czasie trwania okresu próbnego, z powodu choroby czy też zwolnienie z pracy z przyczyn zakładowych. Nawet w przypadku upomnienia, sprawdzimy warunki jego usunięcia. Prosimy zwrócić uwagę na krótkie terminy obowiązujące w związku z wypowiedzeniem.

  Odprawy i umowy znoszące

  Reprezentujemy Państwa interesy również w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron oraz przygotowujemy umowy znoszące czy też ugody i egzekwujemy Państwa odprawę zgodnie z umową o pracę i układem zbiorowym pracy.

  Umowa o pracę

  Badamy istniejące umowy lub projekty umów o pracę, np. pod kątem skuteczności prawnej zawartych w nich klauzul, porozumień ustnych w umowach o pracę na czas określony i nieokreślony, okresów prekluzji lub klauzul wygaśnięcia.

  Świadectwo pracy

  Zlećcie Państwo sprawdzenie swojego świadectwa pracy pod względem prawnym co do formy, czasu, treści i sformułowań oraz pozwólcie sobie doradzić co do tego, jakie konsekwencje prawne grożą w przypadku naruszenia obowiązku złożenia zeznań.

  Obowiązki pracodawcy

  Bierzemy na siebie reprezentowanie interesów pracowników w przypadku naruszenia obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony osobowości, ochrony osób niepalących, dopełniania obowiązku opieki lub równego traktowania.

  Molestowanie seksualne w pracy i mobbing

  W godny zaufania sposób egzekwujemy Państwa roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu bólu i cierpienia.

  Płace i wynagrodzenia

  Doradzamy Państwu zarówno w przypadku braku porozumienia lub nieprecyzyjnych warunków płatności jak również w przypadku nieuzasadnionego obniżenia wynagrodzenia lub kontynuacji wypłaty wynagrodzenia, a także odszkodowania za urlop.

  Statistik

  Odszkodowanie

  %

  wszystkich zakończonych pomyślnie postępowań w sprawie ochrony przed zwolnieniem z wypłatą odprawy

  Kofeina

  Zaparzone i wypite litry kawy.

  Krzesła

  różne krzesła w kancelarii

  FAQ

  Pytania i odpowiedzi

  Zgodnie z § 5 ustawy o kontynuacji wypłaty wynagrodzenia, zawiadomienie o chorobie należy przedłożyć niezwłocznie. Oznacza to, że powiadomienia o chorobie należy dokonać przed rozpoczęciem czasu pracy pierwszego dnia nieobecności. Jeśli choroba trwa dłużej niż trzy dni kalendarzowe, pracownik ma obowiązek przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie w czwartym dniu choroby, chyba że w umowie o pracę uzgodniono krótszy okres.

  W § 4 KschG [ustawa o ochronie pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę] określono termin trzech tygodni na wniesienie powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się z chwilą otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu. Otrzymanie uznaje się za skuteczne, gdy wypowiedzenie w takim zakresie znajduje się we władaniu odbiorcy w taki sposób, że odbiorca może zaznajomić się z nim w normalnych okolicznościach. Pod pewnymi warunkami możliwe jest również późniejsze dopuszczenie powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem.

  Szczególnie w prawie pracy należy przestrzegać dużej liczby terminów, których nieprzestrzeganie może prowadzić do znacznych niekorzyści prawnych, tj. aż do przegrania sporu prawnego. Do najważniejszych terminów należą

  – termin na odrzucenie wypowiedzenia,
  – termin na wniesienie skargi o ochronę przed wypowiedzeniem, oraz
  – terminy prekluzyjne wynikające z umów o pracę lub zbiorowych układów pracy

  Zobowiązanie do pracy w godzinach nadliczbowych może wynikać z umowy o pracę lub obowiązującego układu zbiorowego pracy. W przeciwnym razie pracownicy zasadniczo nie muszą pracować dłużej niż uzgodniony czas pracy. Obowiązek pracy w nadgodzinach wynagrodzenia istnieje tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie uregulowane w umowie o pracę lub zbiorowym układzie pracy.

  Zwolnienie z kosztów procesowych (PKH) ma na celu pomoc finansową dla osób o niskich dochodach w prowadzeniu postępowań sądowych. W tym przypadku zarówno wynagrodzenie adwokata, jak i koszty sądowe mogą być pokryte przez państwo. Warunkiem wstępnym jest złożenie wniosku do sądu właściwego miejscowo dla postępowania. Niedostatek należy wykazać w formie oświadczenia o sytuacji osobistej i ekonomicznej. Co więcej, pomoc prawna może być przyznana tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca szansa powodzenia.

  Pracodawca jest zobowiązany do terminowego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków, pracownik może zareagować na to poprzez

  – wezwanie pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia z wyznaczeniem konkretnego terminu,
  – skorzystanie ze swojego prawa do zatrzymania i odmowa wykonania pracy,
  – wniesienie powództwa o zapłatę, jeżeli w/w termin upłynie bezowocnie
  – rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia i wniesienie o odszkodowanie

  Jeśli na koniec roku pozostały jakieś niewykorzystane dni urlopu, mogą one zostać na wniosek przeniesione na następny rok. Jednak przeniesione dni urlopu należy zwykle wykorzystać i przyznać najpóźniej do 31 marca. Po upływie tego terminu pracodawca jest zasadniczo zwolniony z obowiązku przyznania świadczenia, pod warunkiem że spełnił odpowiednie wymogi informacyjne.

  Nie ma zasadniczo prawa do roszczenia wypłaty premii świątecznych lub bożonarodzeniowych. Zależy to od wszelkich indywidualnych umów lub postanowień układów zbiorowych pracy. Możliwa jest jednak również regularna praktyka zakładowa (standardy zakładowe). Takie powtarzające się zachowanie pracodawcy może, w pewnych okolicznościach, spowodować powstanie roszczenia prawnego.

  Bezpośrednia linia do nas

  KILL FRECH MICHALAK KRUSE
  TWOI PRAWNICY NA
  PRAWO RODZINNE PRAWO DROGOWE
  PRAWO PRACY PRAWO KARNE

  Rockwoolstr. 22 | 45964 Gladbeck
  Tel. +49 (0)2043 53231-0
  Fax +49 (0)2043 53231-13

  info@kanzlei-gladbeck.de
  Wysyłka dokumentów również
  poprzez WhatsApp:
  +49 (0)2325/918310

   Nieskomplikowano i szybko

   Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.