Ile tak naprawdę kosztują prawnicy?

Kancelaria Gladbeck – to się opłaca!

  Nieskomplikowano i szybko

  Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.

  Najważniejsze kluczowe dane w skrócie

  Pierwsze spotkanie

  Dla konsumentów opłaty za pierwszą konsultację są ograniczone do 190 EUR, a za bardziej szczegółową konsultację do 250 EUR, plus wydatki i VAT. Zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu adwokatów opłata za poradę prawną udzieloną ustnie lub pisemnie czy też za udzieloną informację pobierana jest wtedy, gdy konsultacja ta nie są związane z żadną inną odpłatną czynnością.

  Reprezentacja pozasądowa

  Reprezentacja pozasądowa to kolejna czynność, za którą pobierana jest opłata. Występuje ona już na przykład wtedy, gdy prawnik pisze do drugiej strony lub do niej dzwoni. Powodowałoby to powstanie tzw. opłaty biznesowej, dla której ustala się stałe ramy w zależności od wartości przedmiotu sprawy. Oprócz wynagrodzenia adwokata istnieje ryczałtowa stawka za wydatki, która wynosi maksymalnie 25 euro, oraz ustawowy podatek od wartości dodanej w wysokości obecnie 16%.

  Proces i koszty

  Spór sądowy kosztuje. Każdy, kto chce złożyć pozew lub wniosek, musi zazwyczaj pokryć koszty sądowe postępowania. Poza tym, są też koszty adwokata. Koszty te nazywane są kosztami postępowania sądowego, które ponosi również strona broniąca się przed pozwem. Chętnie poinformujemy Państwa o przewidywanych kosztach sporu prawnego.

  Ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną prawną

  Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej, możemy Państwu wyjaśnić, czy w danym przypadku istnieje ochrona ubezpieczeniowa i zająć się jej rozliczeniem. Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje koszty zastępstwa prawnego, koszty adwokata, koszty sądowe, koszty biegłych sądowych oraz, w przypadku przegranej, koszty strony przeciwnej.

  Pomoc doradcza i prawna

  Jeżeli aństwa możliwości finansowe są ograniczone, mogą Państwo być uprawnieni do pomocy doradczej w zakresie wstępnej konsultacji i pomocy prawnej w późniejszym postępowaniu. Odpowiednie zaświadczenie o pomocy doradczej można uzyskać w sądzie właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania. W przypadku spełnienia warunków wstępnych dotyczących pomocy doradczej, państwo pokrywa koszty wstępnej konsultacji prawnej i działalności pozasądowej. Państwo płaca stawkę ryczałtową w wysokości 15,00 euro. Aby uzyskać pomoc państwa w postępowaniu sądowym, można pobrać wniosek o pomoc prawną tutaj.

  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za usługi prawne

  Skutkiem pomocy prawnej w zakresie jest to, że strona nie musi dokonywać żadnych płatności ani częściowych wypłat na pokrycie kosztów postępowania lub kosztów własnego zastępstwa prawnego, w zależności od swojej sytuacji osobistej i ekonomicznej. Ze swoich dochodów może być zobowiązana do zapłaty maksymalnie 48 miesięcznych rat, których wysokość jest ustalona w ustawie. Jeżeli sytuacja strony ulegnie znacznej poprawie, sąd może również z mocą wsteczną do czterech lat od zakończenia postępowania zażądać od strony dokonania płatności, a po spełnieniu konkretnych warunków nawet do pełnej wysokości kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. W przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej, możliwa jest zmiana ustalonych rat na korzyść strony.

  Zgodnie z § 114 ZPO [kodeksu postępowania cywilnego] pomoc prawna w zakresie kosztów jest dostępna dla każdego, kto musi wnieść sprawę i nie jest w stanie ponieść niezbędnych kosztów oraz kto, zdaniem sądu, ma szanse na wygranie sprawy. Prawo do pomocy prawnej w zakresie kosztów nie istnieje, jeśli koszty pokrywa ubezpieczenie ochrony prawnej lub inny podmiot. Ponadto nie można przyznać takiej pomocy na przykład w sytuacji, gdy małżonek lub, w przypadku dziecka nie pozostającego w związku małżeńskim, rodzice lub jedno z rodziców jest zobowiązane do pokrycia kosztów z tytułu ustawowych zobowiązań alimentacyjnych.

  Pomoc prawna w zakresie kosztów nie eliminuje wszystkich rodzajów ryzyka kosztowego. W szczególności nie obejmuje ona kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w związku z prowadzeniem postępowania, np. kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli strona przegra w postpowaniu, musi z reguły zwrócić przeciwnikowi te koszty, nawet jeżeli otrzymał on pomoc prawną w zakresie. Koszty zastępstwa prawnego powstają już w postępowaniu o udzielenie pomocy prawnej w zakresie kosztów. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy prawnej w zakresie kosztów nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, strona musi ponieść jego koszty. Ta sama zasada odnosi się do kosztów prawnych już poniesionych i tych, które mają zostać poniesione.

  Należy użyć niniejszego formularza do zgłoszenia. Prosimy uważnie przeczytać formularz i sumiennie go wypełnić.

  Prosimy załączyć niezbędne dokumenty uzupełniające zgodnie z najnowszą wersją, ponumerować je i wpisać odpowiedni numer w polu przewidzianym na marginesie formularza. Niedostarczenie dokumentów uzupełniających może prowadzić do odmowy udzielenia pomocy prawnej w zakresie kosztów, a niekompletne lub nieprawidłowe informacje mogą również prowadzić do jej unieważnienia i późniejszej konieczności zapłaty spłaty poniesionych w międzyczasie kosztów. Umyślne podanie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji może nawet prowadzić do wszczęcia postępowania karnego. W razie potrzeby, instrukcje dotyczące wypełniania formularza znajdziecie Państwo w naszym dziale dokumentów do pobrania. Pracownicy naszego biura chętnie pomogą Państwu również w wypełnieniu formularza lub odpowiedzą na wszelkie związane z nim pytania.

  Bezpośrednia linia do nas

  KILL FRECH MICHALAK KRUSE
  TWOI PRAWNICY NA
  PRAWO RODZINNE PRAWO DROGOWE
  PRAWO PRACY PRAWO KARNE

  Rockwoolstr. 22 | 45964 Gladbeck
  Tel. +49 (0)2043 53231-0
  Fax +49 (0)2043 53231-13

  info@kanzlei-gladbeck.de
  Wysyłka dokumentów również
  poprzez WhatsApp:
  +49 (0)2325/918310

   Nieskomplikowano i szybko

   Poproś tutaj bezpośrednio o spotkanie.